ჩვენი სერვისები

თქვენს ბიზნესზე მორგებული ყველა სერვისი

ბუღალტრული აღრიცხვა

ფინანსური ანგარიშგების მომზადება 3 და 4 კატეგორიის საწარმოსთვის.

პროფესიონალური კონსულტაცია

საბუღალტრო ტრენინგები

დეკლარაციის მომზადება

კადრებით უზრუნველყოფა

მოგება ზარალის, საბუღალტრო ბალანსის მომზადება

სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება

ინვენტარიზაცია